HINO xi téc xăng dầu

Téc18,5 khối : Tải trọng 14 tấn